Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5250 — Porsche/Volkswagen) Текст от значение за ЕИП