Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európska stratégia pre morský a námorný výskum – Ucelený rámec európskeho výskumného priestoru na podporu trvalo udržateľného využívania oceánov a morí KOM(2008) 534 v konečnom znení