Υπόθεση C-480/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) στις 7 Νοεμβρίου 2008 — Maria Teixeira κατά London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department