2010/815/EL: Komisjoni otsus, 15. detsember 2009 , riigiabi C 21/05 (ex PL 45/04) kohta, mida Poola kavatseb anda ettevõtjale Poczta Polska hüvitisena universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmise eest (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9962 all) EMPs kohaldatav tekst