Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Инициатива за суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа COM(2008) 699 окончателен