2007/434/EF: Kommissionens beslutning af 21. juni 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5 hos fjerkræ i Tjekkiet (meddelt under nummer K(2007) 3120) (EØS-relevant tekst)