2007/434/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice (oznámeno pod číslem K(2007) 3120) (Text s významem pro EHP)