/* */

Κανονισμός (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) αριθ. 2804/2000 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την αναπροσαρμογή από την 1η Ιουλίου 2000 των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται σ' αυτές τις αποδοχές και συντάξεις