Mål T-195/08: Tribunalens dom av den 10 december 2009 — Antwerpse Bouwwerken mot kommissionen (Offentlig upphandling — Gemenskapsrättsligt anbudsförfarande — Anläggning av en produktionshall för referensmaterial — Förkastande av en anbudssökandes anbud — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Tolkning av ett villkor i förfrågningsunderlaget — Huruvida ett anbud uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget — Utövande av befogenheten att begära förtydligande av anbud — Skadeståndstalan)