Dyrektywa delegowana Komisji 2014/5/UE z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych, powłokach zakończeń komponentów elektrycznych i elektronicznych i powłokach płytek obwodów drukowanych, w stopach lutowniczych stosowanych przy łączeniu przewodów i kabli oraz stopach lutowniczych łączących przetworniki i czujniki, które są długotrwale używane w temperaturze poniżej – 20 °C w normalnych warunkach pracy i składowania Tekst mający znaczenie dla EOG