2009/230/ΕΚ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Απριλίου 2008 , σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006