Vec C-234/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika