Дело C-234/07: Определение на председателя на Съда от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република