Υπόθεση T-292/02: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Ιουνίου 2009 — Confservizi κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Σύστημα ενισχύσεων τις οποίες χορήγησαν οι ιταλικές αρχές σε ορισμένες επιχειρήσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών, υπό τη μορφή φορολογικών απαλλαγών και δανείων με προνομιακό επιτόκιο — Απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες προς την κοινή αγορά — Προσφυγή ακυρώσεως — Ένωση επιχειρήσεων — Η απόφαση δεν την αφορά ατομικά — Απαράδεκτο)