Πρόταση: Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά ΜΟΝ810) σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)