Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1064 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών