Θεση (ΕΕ) αριθ. 17/2021 του Συμβουλίου σε πρωτη αναγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του του Προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1475 και (ΕΕ) αριθ. 375/2014 Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2021 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)