Uredba Komisije (EU) 2020/1255 оd 7. rujna 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u tradicionalno dimljenom mesu i dimljenim mesnim proizvodima te tradicionalno dimljenoj ribi i dimljenim proizvodima ribarstva te o utvrđivanju najveće dopuštene količine PAH-ova u prahovima od hrane biljnog podrijetla koji se koriste u proizvodnji pića (Tekst značajan za EGP)