Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 5/86 της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 1986 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου