Υπόθεση C-38/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria κατά Samir Zaizoune (Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Οδηγία 2008/115/ΕΚ — Κοινοί κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων — Άρθρα 6, παράγραφος 1, και 8, παράγραφος 1 — Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απελάσεως)