2012/615/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2012. gada 10. maijs ) par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma kontu slēgšanu attiecībā uz 2010. finanšu gadu