Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1001/94 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας (ΕΕ L 111 της 30ής.4.1994)