Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/986 оd 7. ožujka 2019. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom (Tekst značajan za EGP.)