Υπόθεση T-539/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Μαρτίου 2021 — Ayuntamiento de Quart de Poblet κατά Επιτροπής [Ρήτρα διαιτησίας – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) – Συμβάσεις «Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern» (DIEGO) και «Speeding Every European Digital» (SEED) – Χρεωστικά σημειώματα – Επιλέξιμες δαπάνες – Δικαιολόγηση των δαπανών – Αξιοπιστία των πινάκων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για τα σχέδια]