Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/146 оd 4. veljače 2016. o produljenju odobrenja aktivne tvari lambda-cihalotrin kao kandidata za zamjenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)