Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2204 оd 22. prosinca 2020. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede na popisima trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos određenih životinja i svježeg mesa u Uniju (Tekst značajan za EGP)