Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/562 av den 30 mars 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2021) 2349) (Text av betydelse för EES)