Υπόθεση T-734/18: Προσφυγή της 13ης Δεκεμβρίου 2018 — Sumitomo Chemical και Tenka Best κατά Επιτροπής