Γραπτή ερώτηση αριθ. 1239/90 του κ. Ian White προς το Συμβούλιο Θέμα: Λέρος