Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1136/2013 оd 12. studenoga 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: klotianidin, dimoksistrobin, oksamil i petoksamid Tekst značajan za EGP