Instrument za predpristopno pomoč ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))#P7_TC1-COD(2011)0193 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. decembra 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)