Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))