Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10051 — Allianz SE/TEF Infra/UGG) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 442/02