Υπόθεση T-385/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Ιουνίου 2019 — Aldi κατά EUIPO — Crone (CRONE) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CRONE — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης crane και προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CRANE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)