Nepostojanje državne potpore u smislu članka 61. stavka 1. Sporazuma o EGP-u