Vec T-461/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. februára 2019 – TN/ENISA („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijatie do zamestnania — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Miesto vedúceho oddelenia — Zaradenie do rezervného zoznamu — Prijatie ponuky zamestnania — Spätvzatie ponuky zamestnania — Podmienky prijatia do zamestnania — Záruky bezúhonnosti — Článok 12 PZOZ — Zjavne nesprávne posúdenie — Spracovanie osobných údajov — Právo byť vypočutý — Zodpovednosť“)