Дело T-461/17: Решение на Общия съд от 6 февруари 2019 г. — TN/ENISA (Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Обявяване на свободна длъжност — Длъжност началник отдел — Включване в списъка за бъдещи назначения на издържалите конкурса — Приемане на предложението за наемане на работа — Оттегляне на предложението за наемане на работа — Условия за назначаване — Доказателства, свидетелстващи за годността на служителя да изпълнява служебните си задължения — Член 12 от УРДС — Явна грешка в преценката — Обработка на лични данни — Право на изслушване — Отговорност)