Становище на Европейския комитет на регионите — Пакет за обществените поръчки