Υπόθεση T-767/20: Αγωγή της 23ης Δεκεμβρίου 2020 — Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 κατά NG