Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1278 на Комисията от 2 септември 2020 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/190/ЕС по отношение на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държави членки, както и на списъка на допустимите региони (нотифицирано под номер С(2020) 5891)