Věc C-240/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – E „Řízení o předběžné otázce — Státní příslušník třetí země neoprávněně pobývající na území členského státu — Ohrožení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti — Směrnice 2008/115/ES — Článek 6 odst. 2 — Rozhodnutí o navrácení — Zákaz vstupu na území členských států — Záznam za účelem odepření vstupu do schengenského prostoru — Státní příslušník, jenž je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem — Úmluva k provedení Schengenské dohody — Článek 25 odst. 2 — Konzultační postup mezi členským státem pořizujícím záznam a členským státem, který vydal povolení k pobytu — Lhůta — Nezaujetí stanoviska konzultovaným smluvním státem — Důsledky pro výkon rozhodnutí o navrácení a zákazu vstupu“