predmet C-706/19 P: Žalba koju su 20. rujna 2019. podnijeli CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC i dr. protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-522/15, CCPL i dr. protiv Komisije