Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 2012 m. kovo 23 d. dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010