Sag T-617/18: Rettens kendelse af 16. september 2019 – ZH mod ECHA (Personalesag – midlertidigt ansatte – bedømmelsesrapport for 2016 – sygeorlov – ansøgning om erstatning – klage indgivet efter udløbet af den frist på tre måneder, der er fastsat i vedtægtens artikel 90, stk. 2 – force majeure – undskyldelig vildfarelse – åbenbart afvisningsgrundlag)