Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))