NEUVOSTON PUOLTAVA LAUSUNTO N:o 7/95, annettu Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 55 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla, jotta komissio voi osoittaa kyseisen perustamissopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista maksuista kertyvistä varoista 18 500 000 ecun rahoitustuen hiilen teknisen tutkimuksen 29 hankkeelle vuodeksi 1995