BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Lídia Pereira