Vec T-701/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Správne konanie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty — Horná hranica 10 % — Pripísanie protiprávneho správania“)