Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής αφετέρου (2117/2000 - COM(2000)324 - C5-0417/2000 - 2000/0124(AVC))