Απόφαση (ΕΕ) 2019/1748 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στo πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος V του κεφαλαίου 4 της εν λόγω συμφωνίας